Anders Hjorth-Jørgensen fortæller om kliden, og der findes to-tre fortællinger om kildens oprindelse, her er en af disse.

St. Sørens Kilde Syd for Holmstrup Kirke på en Eng. Om denne Kildes Oprindelse fortæller Sagnet. (opt. 1910) : En Munk fra Antvorskov Kloster, som havde været i det hellige Land, sov ind på Grund af Træthed og Tørst, da han kom hertil. da han vågnede. Sprang en Kilde frem, hvori han kunde slukke sin Tørst. Kilden blev anset for hellig, og den blev besøgt af mange som Hjælp mod Sygdomme. Helligkilden er måske Årsag til, at der byggedes en stor og smuk Kirke tæt ved den i Året 1492; kanske den sidste før Reformationen. Her holdtes fire årlige Kildemarkeder, hvoraf de to holdtes den 23/6. og 23/10. Ved disse Markeder blev ført et vildt Liv; mange Skarns Folk forsamledes og bedrev »stor Synd med overflødig Drik, Mandslet og anden Uskikelighed«, hvorfor Kristian 3. den 10/10. 1552 skrev til Stiftslensmanden Hans Barnekow, at han skulde drage til Holmstrup og udtage af Kirken, hvad deri fandtes af Billeder og andet Afguderi, hvortil Folket bad Bønner og ofrede Gæs, Lam og Høns. 1568 forlagdes Markederne til Kallundborg. i Holmstrup Kirke fandtes i den katolske Tid gemt i Alteret nogle af St. Sørens Reliquier og et Led af én af hans Fingre, men disse Helligdomme siges for 40 Aar siden at være bortstjaalen af en andægtig Catholikc. Det var for disse Reliquiers Skyld, at Peder Palladius fik Lejlighed til også at skælde ud på ”døde Søffren i Holmstrop”, tilligemed en Del andre Helligdomme, hvortil Folk i den katolske Tid valfartede. Hos Hofman meddeles, at St. Sørens Marked, nu holdes i ”Callundborg i October Maaned”. 1848 var der meget godt Vand i Kilden, men ingen besøgte den da. Sagnet fortæller, at Kilden mistede sin Helbredskraft, da en Mand vaskede sin Hests dårlige Øje i Kilden. Hestens Øje blev raskt. Kilden er nu blevet istandsat rigtig flot og der er rejst en sten til minde om st. Søren.

Created by Photo2Web Publisher